Privacyverklaring

Vorteq B.V. hierna te noemen Vorteq, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.vorteq.nl
Vlaardingweg 62
3044 CK ROTTERDAM
+316-53 55 12 19
info@vorteq.nl

KvK: 65035615

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vorteq verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
● Bankrekeningnummer, in geval dit nodig is voor facturatie.
● IP-adres, in (tijdelijke) logbestanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens conform de definitie van de AVG.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vorteq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vorteq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van jouw betaling
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● Om goederen en diensten bij je af te leveren
● Vorteq verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vorteq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vorteq) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vorteq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle gegevens die niet nodig zijn voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belastingadministratie) zullen binnen drie (3) maanden worden verwijderd. Tenzij anders overeengekomen in een overeenkomst van opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vorteq deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vorteq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vorteq gebruikt in sommige gevallen cookies. In geval een applicatie of website van ons gebruik maakt van cookies, anders dan niet-privacy gevoelige technische cookies, zal hiervoor eerst toestemming worden gevraagd.

In het geval van niet-privacy gevoelige cookies betreft dit alleen cookies van technische en functionele aard. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Bovengenoemde cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website of applicatie optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vorteq en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vorteq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gebruik de KopieID app of maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vorteq wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vorteq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website gebruiken wij een SSL verbinding om de gegevens tijdens transport te beveiligen.

Door ons ontwikkelde applicaties maken gebruik van industriestandaarden qua beveiliging. Dit zal per opdracht nader worden toegelicht in de betreffende overeenkomst van opdracht.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactmethoden op de website ( https://www.vorteq.nl ) of via info@vorteq.nl.

Kom bij ons langs.

Ben je overtuigd en is het tijd om de volgende stap te zetten? Neem contact met ons op en kom in gesprek. Samen verkennen we jouw wensen en onze mogelijkheden.